قابل توجه پژوهشگرانی که مراحل ثبت‌نام حضوری آن‌ها تکمیل گشته است
1396/09/01

قابل توجه تمامی پژوهشگرانی که مراحل ثبت نام حضوری آن‌ها صورت پذیرفته است، آی دی کارت حضور در محل برگزاری به آدرس پستی شما ارسال گردید، لطفا در صورت عدم تحویل بسته پستی با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید.

دبیرخانه اروپا