تمدید زمان ارسال مقالات
1396/09/18

با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران عزیز، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 آذرماه تمدید گردید. شایان ذکر است این آخرین زمان غیرقابل تمدید می باشد.